Статут ОСББ

                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

Черговими Загальними зборами

ОСББ «ЖК «Річ Таун 2»

Протокол № 1 від 14 березня 2020р.

С Т А Т У Т

 

ОБʼЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ “ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС “РІЧ ТАУН 2”

(нова редакція)

м. БУЧА – 2020 р.

1. Загальні положення

 

1.1.Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків «Житловий Комплекс «Річ Таун 2» (далі – Об’єднання) створено 06 вересня 2014 року Установчими зборами власників квартир та нежитлових приміщень  (далі – співвласники) багатоквартирних будинків № 2к, 2л, 2м по вулиці Пушкінській в місті Буча і № 10 г по вулиці Гоголя в місті Буча, (далі – Будинки) відповідно до Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку».

Повне найменування Об’єднання: ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ “ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС “РІЧ ТАУН 2”. Скорочене найменування Об’єднання: ОСББ “ЖК “РІЧ ТАУН 2”. Місцезнаходження Об’єднання: Україна, 08293, Київська область, м. Буча,         вул.  Гоголя, 10 г, нежитлове приміщення № 125 (сто двадцять п’ять)”.

1.2. Об’єднання діє відповідно до Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», чинного законодавства України та Статуту.

1.3. Об’єднання у своїй діяльності користується правами, визначеними   статтями 16, 17 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», та має обов’язки, передбачені статтею 18 цього Закону. 

1.4. Об’єднання набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

1.5. Об’єднання відповідає за своїми зобов’язаннями, коштами і майном Об’єднання, від свого імені виступає учасником правовідносин, набуває майнові і немайнові права та обов’язки, виступає позивачем та відповідачем у суді. Об’єднання не несе відповідальності за зобов’язаннями cпіввласників. 

1.6. Співвласники не несуть відповідальності за зобов’язаннями Об’єднання. 

1.7. Об’єднання має печатку із своїм найменуванням та інші необхідні реквізити, а також розрахункові та інші рахунки в банківських установах.

2. Мета створення, завдання та предмет діяльності Об’єднання

2.1. Метою створення Об’єднання є забезпечення і захист прав співвласників, дотримання ними своїх обов’язків, належне утримання та використання спільного майна будинків, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та цим Статутом.

2.2. Об’єднання є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку для його розподілу між співвласниками. Господарче забезпечення діяльності Об’єднання може здійснюватися власними силами Об’єднання (шляхом самозабезпечення) або шляхом залучення на договірних засадах суб’єктів господарювання.

2.3. Завданням та предметом діяльності Об’єднання є:

забезпечення реалізації прав співвласників на володіння та користування спільним майном;

забезпечення належного утримання багатоквартирних будинків та прибудинкової території;

сприяння співвласникам в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами;

забезпечення виконання співвласниками своїх зобов’язань, пов’язаних з діяльністю Об’єднання.

3. Статутні органи об’єднання, їхні повноваження та порядок формування

3.1. Органами управління Об’єднання є Загальні збори співвласників, Правління, Ревізійна комісія (ревізор) Об’єднання.

3.2. Вищим органом управління об’єднання є Загальні збори. Загальні збори вправі приймати рішення з усіх питань діяльності об’єднання. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік.

3.3.До виключної компетенції Загальних зборів належать: 

 • затвердження Статуту Об’єднання, внесення змін до нього; 
 • обрання, переобрання членів Правління та Ревізійної комісії (Ревізора) Об’єднання; 
 • питання про використання спільного майна; 
 • затвердження кошторису, балансу Об’єднання та річного звіту;
 • попереднє (до їх укладення) погодження умов договорів, укладених на суму, що перевищує 200 000 (двісті тисяч) гривень, а також договорів, предметом яких є цінні папери, майнові права або спільне майно співвласників чи їх частина;
 • визначення переліку та розмірів внесків і платежів співвласників; 
 • прийняття рішення про реконструкцію та ремонт будинку або про зведення господарських споруд; 
 • визначення обмежень на користування спільним майном; 
 • обрання та відкликання управителя, затвердження та зміна умов договору з управителем, прийняття рішення про передачу функцій з управління спільним майном будинку повністю або частково асоціації об’єднань cпіввласників багатоквартирного будинку; 
 • прийняття рішень про заснування інших юридичних осіб або участь у товариствах;
 • прийняття рішення про страхування спільного майна;
 • прийняття рішення про входження до Асоціації Об’єднань співвласників багатоквартирного будинку;
 • затвердження положень Об’єднання та правил проживання в житловому комплексі;
 • прийняття рішення про формування фондів Об’єднання
 • прийняття рішень про передачу в оренду об’єктів, які перебувають у спільній власності співвласників, фізичним і юридичним особам;
 • прийняття рішення про залучення кредиту або позики;
 • прийняття рішень про реорганізацію, ліквідацію Об’єднання, виділ із нього інших юридичних осіб;

3.4. За рішенням Загальних зборів можуть бути обрані представники від Об’єднання, яким зборами надаються відповідні повноваження щодо оперативного вирішення нагальних питань шляхом скликання зборів представників.  Кількість представників не може бути меншим 5 членів від кожного під’їзду по кожному будинку. Представниками  Об’єднання не можуть бути близькі родичі або члени сім’ї.

Збори представників мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Об’єднання, окрім питань, які стосуються майнових прав співвласників, погіршують умови використання майна або умови проживання, а також питань, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів.

Збори представників у разі потреби скликає Правління Об’єднання або не менш як три представники від Об’єднання.

Збори представників веде голова зборів, який обирається більшістю присутніх представників від Об’єднання.

Кожен представник від Об’єднання на зборах представників має один голос, а рішення на зборах представників приймаються більшістю від загальної кількості голосів усіх представників від об’єднання шляхом відкритого особистого поіменного голосування.

Рішення зборів представників оформляється у формі протоколу таких зборів із зазначенням кожним з представників від Об’єднання результату свого голосування («за» або «проти»), засвідченого власноручним підписом.

Рішення зборів представників мають вищу юридичну силу щодо рішень Правління Об’єднання. Збори представників у межах своєї компетенції можуть у будь-який час скасувати або визнати таким, що втратило чинність, рішення Правління Об’єднання.

3.5. Загальні збори скликаються і проводяться Правлінням об’єднання або ініціативною групою з не менш як трьох співвласників.

Правління (ініціативна група) не менше ніж за 14 днів до дати проведення Загальних зборів вручає кожному співвласнику під розписку або направляє рекомендованим листом на адресу квартири або нежитлового приміщення, що належить співвласнику в будинку, письмове повідомлення про проведення Загальних зборів. У повідомленні про проведення Загальних зборів зазначається, з чиєї ініціативи скликаються збори, місце і час проведення, проект порядку денного. 

3.6. У Загальних зборах мають право брати участь усі співвласники. Інтереси співвласника, який особисто не бере участі в зборах, може представляти його представник, який у такому разі має право голосувати від імені такого співвласника.

Загальні збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх співвласників або їх представників.

3.7. Кожний співвласник (його представник) має один голос незалежно від кількості та площі квартир та нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.

3.8 Рішення на Загальних зборах приймаються шляхом відкритого поіменного голосування.

Рішення про визначення переліку та розмірів внесків і платежів співвласників, порядок управління та користування спільним майном, передачу у користування фізичним та юридичним особам спільного майна, а також про реконструкцію та капітальний ремонт багатоквартирного будинку або зведення господарських споруд вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як дві третини загальної кількості усіх співвласників.  

З інших питань  рішення  вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало   більше   половини   загальної   кількості  співвласників.

Рішення Загальних зборів викладається письмово та засвідчується особистим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату його голосування («за» чи «проти»).

Загальні збори можуть встановити інший порядок голосування на зборах та прийняття рішень на них. 

3.9. Якщо в результаті проведення Загальних зборів для прийняття рішення не набрано кількості голосів «за» або «проти», встановленої пунктом 3.8, ініціатором зборів (Правлінням або ініціативною групою) проводиться письмове опитування серед співвласників, які не голосували на Загальних зборах.

Письмове опитування співвласників проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення Загальних зборів. Якщо протягом цього строку необхідну кількість голосів «за» не набрано, відповідні рішення вважаються неприйнятими. 

3.10. Під час підрахунку голосів враховуються і голоси, подані співвласниками під час проведення Загальних зборів, і голоси, подані під час письмового опитування. 

3.11. Рішення Загальних зборів, прийняте відповідно до Статуту, є обов’язковим для всіх співвласників.

Рішення Загальних зборів мають вищу юридичну силу щодо рішень інших органів управління Об’єднання. Загальні збори своїм рішенням можуть у будь-який час скасувати або визнати таким, що втратило чинність, рішення будь-якого іншого статутного органу Об’єднання, зокрема, Правління та Ревізійної комісії (Ревізора) Об’єднання. 

Рішення Загальних зборів оприлюднюється шляхом розміщення його тексту на веб – сайті Об’єднання (за наявності), та за його відсутності, в місцях загального користування будинками протягом 5 робочих днів з моменту його прийняття. 

Співвласники мають право знайомитися з рішеннями (протоколами) загальних зборів, затвердженими такими рішеннями документами та за власний рахунок робити з них копії та виписки.

Рішення Загальних зборів може бути оскаржене в судовому порядку. 

3.12. Виконавчим органом об’єднання є Правління, яке обирається Загальними зборами і підзвітне їм. 

Правління здійснює керівництво поточною діяльністю об’єднання та має право приймати рішення з питань діяльності Об’єднання, визначених цим Статутом. 

3.13. Правління складається не менше ніж з 5 власників квартир або нежитлових приміщень або їх уповноважених представників. Правління не може включати в себе осіб пов’язаних з Ревізійною комісією, та  осіб, які є близькими родичами чи членами сім’ї.

Правління обирається на термін не більше, ніж до чергових Загальних зборів, з правом переобрання на наступний термін. У разі не прийняття рішення на чергових Загальних зборах про переобрання чи обрання членів Правління, повноваження  попередніх членів Правління є чинними до наступних чергових  Загальних зборів.

Загальні збори своїм рішенням вправі в будь-який час припинити повноваження Правління чи окремих його членів.

У разі смерті члена Правління, визнання його померлим, безвісно відсутнім, недієздатним,  а також у разі відчуження членом Правління всіх належних йому в будинку житлових і нежитлових приміщень, написання письмового повідомлення про відмову від членства в Правлінні, а також набрання законної сили обвинувальним вироком  повноваження такого члена Правління припиняються.  

3.14. До компетенції Правління належать: 

 • підготовка кошторису, балансу Об’єднання та річного звіту; 
 • здійснення контролю за своєчасною сплатою співвласниками внесків і платежів та вжиття заходів щодо стягнення заборгованості згідно із законодавством;
 • розпорядження коштами Об’єднання відповідно до затвердженого Загальними зборами Об’єднання кошторису з можливістю, в разі необхідності, незначного перерозподілу між витратами за погодженням з ревізійною комісією; 
 • обрання зі свого складу Голову Правління та його заступника; 
 • укладення договорів про виконання робіт, надання послуг та здійснення контролю за їх виконанням; 
 • ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності про діяльність Об’єднання; 
 • скликання та організація проведення Загальних зборів співвласників або зборів представників;
 • затвердження посадових інструкцій та штатного розкладу;
 • прийняття рішень про наймання та звільнення посадових осіб Об’єднання;
 • затвердження договорів (угод), укладених на суму, що не перевищує 200 000 грн. та трудових договорів; 
 • затвердження договорів оренди спільного майна;
 • розгляд письмових заяв власників (або уповноважених осіб власників) житлових та нежитлових приміщень;
 • припиняти дії третіх осіб, що утруднюють або перешкоджають реалізації прав володіння, користування і розпорядження спільним майном співвласниками.

 

3.15. Кожен член Правління має на засіданні Правління один голос та не має права передоручати своє право брати участь у засіданнях та голосувати іншим особам.

Засідання Правління проводяться не менше ніж один раз на три місяці.

Рішення Правління приймається більшістю голосів від загальної кількості членів Правління, окрім рішення про обрання чи переобрання Голови Правління, яке приймається 2/3 голосів членів Правління.

Засідання Правління скликається його Головою або не менш як третиною членів Правління. 

Веде засідання Правління Голова Правління, а в разі відсутності Голови – його заступник. У разі відсутності Голови Правління та його заступника, засідання Правління веде один із членів Правління, обраний головуючим простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів Правління.

Рішення Правління викладаються у протоколі засідання Правління із зазначенням кожним з членів Правління результату свого голосування («за» або «проти»), засвідченого власноручним підписом.

Рішення Правління підлягає оприлюдненню у строк не пізніше                      10 календарних днів з моменту його прийняття шляхом розміщення на сайті Об’єднання або\та в місцях загального користування. 

Рішення Правління може бути змінено або відмінено Рішенням Загальних зборів Об’єднання у випадку, якщо воно порушує інтереси Об’єднання.

3.16. Правління зі свого складу обирає Голову Правління та його заступника на строк обрання Правління. 

На виконання своїх повноважень Голова Правління:

 • веде засідання Правління, якщо Правління не доручило ведення засідання іншому члену Правління;
 • забезпечує виконання рішень Загальних зборів та рішень Правління;
 • діє без доручення від імені Об’єднання та укладає в межах своєї компетенції договори і вчиняє інші правочини відповідно до рішень Правління;
 • розпоряджається коштами Об’єднання відповідно до затвердженого кошторису та рішень Правління, має право першого підпису фінансових документів Об’єднання;
 • наймає на роботу в Об’єднання працівників та звільняє їх, накладає стягнення, видає обов’язкові для працівників Об’єднання накази у сфері трудових правовідносин;
 • за рішенням Правління видає довіреності на представництво інтересів Об’єднання іншим особам;
 • відкриває і закриває рахунки Об’єднання в банківських установах та інших фінансових установах, підписує банківські та інші фінансові документи;
 • відповідно до рішень Правління здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети та завдань Об’єднання.

У разі відсутності Голови Правління його обов’язки виконує заступник.

Правління в будь-який час може переобрати Голову Правління, якщо за таке рішення проголосувало не менше 2/3 голосів від загального складу Правління.

3.17. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління Об’єднання на Загальних зборах з числа співвласників або їх уповноважених представників обирається Ревізійна комісія (Ревізор), або приймається рішення про залучення аудитора.  

Ревізійна комісія:

 • складається не менше, ніж з трьох співвласників Об’єднання, які можуть мати відповідну освіту та/або досвід роботи;
 • не може включати в себе членів Правління;
 • не може включати в себе пов’язаних осіб членів Правління та працівників Об’єднання;
 • не може включати  осіб, які є близькими родичами чи членами сім’ї ;
 • обирається Загальними зборами на термін не більше, ніж до чергових Загальних зборів з правом переобрання на наступний термін. У разі не прийняття рішення на чергових Загальних зборах про переобрання чи обрання членів Ревізійної комісії, повноваження  попередніх членів Ревізійної комісії є чинними до наступних чергових  Загальних зборів;
 • зі свого складу обирає голову Ревізійної комісії, який організує її роботу;
 • розподіляє обов’язки, керує проведенням перевірок, звітує про роботу на Загальних зборах та несе персональну відповідальність за виконання обов’язків, покладених на Ревізійну комісію;
 • здійснює контроль за додержанням Правлінням Об’єднання Статуту та за виконання Правлінням Об’єднання Рішень Загальних зборів;
 • доповідає про результати проведених перевірок Загальним зборам Об’єднання;
 • складає висновок за річними звітами про результати діяльності Об’єднання.

Ревізійна комісія має право: 

 • проводити планові перевірки фінансово-господарської діяльності Об’єднання по закінченню кожного кварталу, про що складається відповідний акт, який підписується всіма членами Ревізійної комісії та Головою Правління;
 • отримувати первинні та аналітичні документи бухгалтерського і податкового обліку, фінансової, статистичної та податкової звітності Об’єднання за будь-який період діяльності Об’єднання, ознайомлюватися із зазначеними документами, робити із них виписки та копії;
 • отримувати пояснення посадових осіб Об’єднання та членів Правління щодо фінансово-господарської діяльності Об’єднання. 

Ревізійна комісія зобов’язана: 

 • проводити планові перевірки фінансово-господарської діяльності Об’єднання по закінченню кожного року, про що складається відповідний висновок, який підписується всіма членами Ревізійної комісії та Головою Правління;
 • надавати висновки на чергові Загальні збори  про перевірку фінансово-господарської діяльності по закінченню кожного року;
 • ініціювати позачергове скликання Загальних зборів, Зборів представників або Правління у разі виникнення загрози інтересам Об’єднання або виявлення зловживань, учинених посадовими особами.

3.18. Рішення Ревізійної комісії приймаються більшістю голосів від загальної кількості її членів. Кожен член Ревізійної комісії при прийнятті нею рішень має один голос та не має права передоручати своє право голосу іншим особам.

Загальні збори своїм рішенням вправі в будь-який час припинити повноваження Ревізійної комісії (ревізора) чи окремих членів Ревізійної комісії.

У разі відчуження членом Ревізійної комісії всіх належних йому в будинку квартир і нежитлових приміщень, а також у разі смерті члена Ревізійної комісії, визнання його померлим, безвісно відсутнім або недієздатним, а також набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього повноваження такого члена ревізійної комісії припиняються.

4. Джерела фінансування, порядок використання майна та коштів об’єднання

 

4.1. Джерелами фінансування є кошти Об’єднання, які складаються з: 

залишків коштів на утримання і ремонт багатоквартирного будинку на рахунках особи, що здійснювала управління таким будинком до створення Об’єднання;

внесків і платежів співвласників; 

коштів, отриманих Об’єднанням у результаті здавання в оренду допоміжних приміщень та іншого спільного майна багатоквартирного будинку; 

коштів, отриманих Об’єднанням як відшкодування за надані окремим категоріям громадян пільги на оплату житлово-комунальних послуг та призначені житлові субсидії;

коштів та майна, що надходять для забезпечення потреб основної діяльності Об’єднання; 

добровільних майнових, у тому числі грошових, внесків фізичних та юридичних осіб; 

коштів, залучених на умовах кредиту або позики;

коштів державного та/або місцевого бюджетів, отриманих на підставі спільного фінансування для утримання, реконструкції, реставрації, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення будинку;

пасивних доходів;

доходів від діяльності заснованих об’єднанням юридичних осіб, що спрямовуються на виконання статутних цілей об’єднання;

коштів, отриманих з інших джерел, що спрямовуються на виконання статутних цілей об’єднання. 

За рішенням Загальних зборів в об’єднанні можуть створюватися ремонтний, резервний фонди, кошти яких спрямовуються на цілі, визначені Загальними зборами об’єднання. 

4.2. Сплата встановлених Загальними зборами об’єднання внесків і платежів, у тому числі відрахувань до ремонтного, резервного фондів у розмірах і в строки, що встановлені Загальними зборами об’єднання, є обов’язковою для всіх співвласників.

Частка співвласника у загальному обсязі внесків і платежів на утримання, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна встановлюється пропорційно до загальної площі квартири (квартир) та/або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.

Порядок сплати, перелік та розміри внесків і платежів співвласників, у тому числі відрахувань до Резервного, Ремонтного фондів, встановлюються Загальними зборами Об’єднання відповідно до законодавства та Статуту.

Загальні збори Об’єднання можуть прийняти рішення про списання боргів співвласників у разі виконання ними робіт, необхідних для утримання спільного майна, на суму боргу. 

4.3. Майно Об’єднання утворюється з:

  • майна, переданого йому співвласниками у власність;
  • одержаних доходів;
  • іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.  

Майно, придбане об’єднанням за рахунок внесків та платежів співвласників, є їхньою спільною власністю.

4.4. Порядок володіння, користування та розпорядження майном Об’єднання визначається Загальними зборами. 

Кошти Об’єднання, включаючи кошти ремонтного, резервного фондів, витрачаються Правлінням згідно з кошторисами, затвердженими Загальними зборами співвласників, та окремими рішеннями Загальних зборів співвласників та/або рішеннями Правління.

Кошторис Об’єднання за поданням Правління щороку затверджується Загальними зборами не пізніше 31 грудня попереднього року, якщо інший строк не встановлено Загальними зборами співвласників. За рішенням Загальних зборів можуть затверджуватися кошториси на два і більше років. У разі якщо рішення щодо прийняття нового кошторису не набрало необхідної кількості голосів, то залишається чинним раніше прийнятий кошторис з урахуванням необхідного корегуванням за рішенням Правління за погодженням з ревізійною комісією.

Якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів співвласників, кошторис повинен передбачати такі статті витрат:

витрати на утримання і ремонт спільного майна;

витрати на оплату комунальних та інших послуг;

витрати фондів Об’єднання;

інші витрати.

За рішенням Загальних зборів для здійснення витрат за рахунок ремонтного, резервного фондів можуть затверджуватися окремі (спеціальні) кошториси.

Про виконання кошторисів, у тому числі окремих (спеціальних), Правління складає щорічний звіт, який подає на перевірку ревізійній комісії (ревізору), а після такої перевірки – Загальним зборам для затвердження.

Перший фінансовий рік Об’єднання починається з дати його державної реєстрації і закінчується 31 грудня року, в якому проведено державну реєстрацію. Наступні фінансові роки відповідають календарним.

4.6.Забороняється розподіл отриманих об’єднанням доходів або їх частини серед співвласників, працівників Об’єднання (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

4.7.Доходи (прибутки) Об’єднання використовуються виключно для фінансування видатків  на утримання даного Об’єднання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених Статутом.

5. Права і обов’язки співвласників

5.1. Співвласник має право:

брати участь в управлінні об’єднанням у порядку, визначеному Законом України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» і Статутом об’єднання; 

обирати та бути обраним до складу статутних органів Об’єднання;

знайомитися з протоколами Загальних зборів, робити з них виписки; 

одержувати в установленому порядку інформацію про діяльність Об’єднання; 

вимагати від статутних органів захисту своїх прав та дотримання співвласниками правил добросусідства; 

одержувати в установленому статутом порядку інформацію про діяльність асоціації.

Об’єднання на вимогу співвласника зобов’язане надати йому для ознайомлення всі свої фінансові звіти.

Здійснення співвласником своїх прав не може порушувати права інших співвласників.

Спори щодо здійснення прав співвласників вирішуються за згодою сторін або в судовому порядку.

5.2. Співвласник зобов’язаний

виконувати обов’язки, передбачені Статутом Об’єднання; 

виконувати рішення статутних органів, прийняті у межах їхніх повноважень; 

використовувати приміщення за призначенням, дотримуватися правил користування приміщеннями; 

забезпечувати збереження приміщень, брати участь у проведенні їх реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення; 

забезпечувати дотримання вимог житлового і містобудівного законодавства щодо проведення реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення приміщень або їх частин;

не допускати порушення законних прав та інтересів інших співвласників; 

дотримуватися вимог правил утримання житлового будинку і прибудинкової території, правил пожежної безпеки, санітарних норм; 

своєчасно і в повному обсязі сплачувати належні внески і платежі; 

відшкодовувати збитки, заподіяні майну інших співвласників; 

виконувати передбачені Статутом Об’єднання обов’язки перед Об’єднанням; 

запобігати псуванню спільного майна, інформувати органи управління Об’єднання про пошкодження та вихід з ладу технічного обладнання;

дотримуватися чистоти у місцях загального користування та тиші згідно з вимогами, встановленими законодавство;

додержуватися Правил утримання та користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями, правил пожежної безпеки, санітарних норм;

дотримуватися Правил проживання в ЖК «Річ Таун» – ІІ Черга, затверджених Установчими зборами власників житлових і нежитлових приміщень багатоквартирних будинків  житлового комплексу “Річ Таун”  № 2к, 2л, 2м по    вул. Пушкінська і  № 10 г по вул. Гоголя  в м. Буча протоколом №1 від 06.09.2014р. (з урахуванням змін та доповнень затверджених Загальними зборами).

6. Відповідальність за порушення Статуту об’єднання  та рішень статутних органів

 

6.1. Співвласники є відповідальними за порушення Статуту об’єднання та рішень статутних органів. 

7. Порядок внесення змін до Статуту об’єднання

7.1. Внесення змін до Статуту об’єднання здійснюється виключно за рішенням Загальних зборів.

Якщо інше не визначено рішенням Загальних зборів, ініціатор Загальних зборів (Правління або ініціативна група) надає кожному співвласнику текст пропонованих змін до Статуту об’єднання не пізніше ніж за 14 днів до проведення Загальних зборів.

7.2. Зміни до Статуту об’єднання підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством для державної реєстрації юридичних осіб.

8. Підстави та порядок ліквідації, реорганізації (злиття, поділу) Об’єднання і вирішення майнових питань, пов’язаних з цим

 

8.1. Об’єднання ліквідується у разі: 

 

придбання однією особою всіх приміщень  у всіх будинках;

прийняття співвласниками рішення про ліквідацію Об’єднання;

ухвалення судом рішення про ліквідацію Об’єднання.

8.2. Ліквідація об’єднання за рішенням Загальних зборів здійснюється призначеною Загальними зборами ліквідаційною комісією.Право підпису документів від імені ліквідаційної комісії має голова ліквідаційної комісії, обраний ліквідаційною комісією із числа її членів простою більшістю голосів. 

Ліквідаційна комісія публікує інформацію про ліквідацію Об’єднання із зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно об’єднання, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс та подає його Загальним зборам, а також організовує інші заходи, передбачені законодавством України.

8.3. Підстави та порядок ліквідації Об’єднання за рішенням суду і звернення стягнень на його майно та кошти в такому разі визначаються законодавством України.

8.4. У разі ліквідації Об’єднання кошти, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, розподіляються між усіма співвласниками пропорційно до загальної площі квартири (квартир) та/або нежитлових приміщень у  будинку, що перебувають у їхній власності.

При цьому здійснюється залік заборгованості кожного співвласника перед  об’єднанням відповідно до статуту цього об’єднання. Якщо співвласник має борг перед цим Об’єднанням, сума якого перевищує суму його частки в майні, і відмовляється сплатити цей борг, спір вирішується у судовому порядку.

8.5. Об’єднання вважається припиненим з дня внесення про це відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

8.6. Реорганізація Об’єднання та виділ із нього іншої юридичної особи проводяться за рішенням Загальних зборів, які за поданням Правління визначають правонаступників Об’єднання і затверджують відповідні баланси згідно із законодавством України.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

9.1. Співвласники повинні докладати всіх зусиль для того, щоб розв’язувати між собою спори шляхом переговорів та консультацій. Якщо співвласники не прийшли до згоди, то спори між ними розв’язуються згідно з нормами чинного законодавства у судовому порядку.

9.2. Якщо положення Статуту стане прямо суперечити діючому законодавству, Об’єднання буде керуватися відповідно до вимог діючого законодавства України.

Контакти

Київська обл., м. Буча, вул. Гоголя, 10-г, нежитлове приміщення № 125
067 3737900
Дивитись на карте